Kdo jsme

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské bylo založeno v roce 2005 jako součást Diecézní charity ostravsko-opavské. Těžiště aktivit tkví v zahraniční rozvojové a humanitární pomoci na Ukrajině. Navázali jsme na drobné humanitární aktivity na Zakarpatí, které byly do té doby realizovány dobrovolníky a na projekt Adopce na dálku, který byl realizován Charitou sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách.

Práce v terénu v rámci projektu Důstojný život v Moldavsku. Grigorauca, červen 2017, foto: SHPARS, Miroslav Hodeček

V současné době jsme realizátorem či spolurealizátorem dlouhodobých projektů na Ukrajině: Adopce na dálku, Důstojný život (pomoc seniorům a zdravotně postiženým na principu adopce na dálku), Domov pokojného stáří Usť Čorna (pomoc seniorům v domově důchodců), Dětský domov sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku a angažuje se v pomocí obětem konfliktu na Ukrajině (potravinové balíčky, pomoc raněným, materiální pomoc). Tyto projekty jsou realizovány ve spolupráci s hlavními místními partnery – Charitou v Tjačivu na Zakarpatí, Kongregací sester vtěleného slova v Ivano-Frankivsku, s Charitou Mariupol v oblasti donbasu, ale také s dalšími partnery dle potřeby. Mimo uvedené základní projekty středisko na Ukrajině zabezpečuje dodávky materiální humanitární pomoci, organizuje brigády a stáže českých dobrovolníků, pořádá Cestu adoptivních rodičů – zájezd dárců za svými podporovanými, či Anglické letní tábory pro děti v Zakarpatské oblasti

Od roku 2014 se zaměřujeme také na novou zemi – Moldavsko. Nyní zde realizujeme dva projekty – Centrum domácí péče (ošetřovatelská a pečovatelská terénní služba) a Důstojný život (adresná finanční pomoc konkrétnímu senioru nebo zdravotně postiženému v okolí okresního města Singerei). V ČR se aktivity Střediska zaměřují na osvětovou činnost.

Humanitární pomoc

Je pomoc poskytovaná typicky v důsledku humanitárních krizí. Cílem je zachránit lidský život a důstojnost. Rychle reaguje na momentální nerovnováhu v oblasti základních potřeb pro život a je poskytována jen po dobu, kdy je daná země či oblast neschopná fungovat samostatně. Typickým příkladem jsou přírodní katastrofy (povodně, požáry, zemětřesení…) a válečné konflikty. 

Základními cíli této pomoci je zajistit:

  • vodu
  • výživu/potraviny
  • přístřeší
  • zdravotní péči

Rozvojová spolupráce

Je způsob, jakým vyspělé státy pomáhají řešit problémy rozvojových zemí. Na rozdíl od humanitární pomoci, která reaguje na okamžitou potřebu a krizi má rozvojová spolupráce řešit problémy v cílových zemích dlouhodobě. Jedná se nejčastěji o podporu:

  • finanční
  • materiální (např.: stavba škol, nemocnic, oprava infrastruktury)
  • předávání know-how (např.: vzdělávání, školení různých profesí, know-how místní i státní správě)   

SHPaRS - DCHOO      adoptujsi.cz