Naše pomoc a spolupráce na Zakarpatí
17. března 2020 Aktuality

Naše pomoc a spolupráce na Zakarpatí

Naše středisko od počátku svého působení na Ukrajině spolupracuje na několika projektech s místní charitou v okresním městě Tjačiv v Zakarpatské oblasti. Tamní charita nese jméno Blahodijnyj fond Caritas imeni Olexandra Chiry a je jednou z mála organizací v oblasti, které se pomoci potřebným lidem zabývají.  Našim společným úsilím a také díky Vám – dárcům a podporovatelům, se daří každoročně podpořit alespoň několik nejpotřebnějších rodin, seniorů, dětí, nemocných, ale také institucí (místní nemocnice, školy, dětské domovy, domovy důchodců, atd.). Pro informaci, ale také jako alespoň malé poděkování, s vámi rádi sdílíme dopis a několik fotografií, které nám poslala hlavní koordinátorka projektů z Tjačivské charity Anna.

                                           Distribuce pomoci potřebným. Zakatpatská oblast, Ukrajina, 2019. Foto archiv BFOCH Tjačiv

                                      Distribuce pomoci potřebným. Zakatpatská oblast, Ukrajina, 2019. Foto archiv BFOCH Tjačiv

 

Aj v roku 2019 sme mohli prostredníctvom vás pokračovať v realizácii podpory a pomoci ľuďom ktorých životné
okolnosti odkázali na nutnosť pomoc prijímať. Vaša pravidelná podpora sa však nedotýka iba vami
konkrétne podporovaných cez dlhoročné projekty Adopcie na diaľku, či pravidelnej materiálnej
podpory seniorov vrámci projektu Dôstojný život, ale týka sa aj mnoho desiatok ďalších jednotlivocov a rodín,
ktorým sme pomohli vďaka vášmu rozhodnutiu podporiť naše činnosti.
 • odovzdavanie potravín a materiálna pomoc rodinám v ťažkej životnej situácii, osamelým ľuďom a ľuďom bez domova
 • pravidelný prídel inkontinenčných pomôcok pacientom ktorý si ich nemôžu zabezpečiť a sú na ne odkázaní
 • odovzdavanie kompenzačných zdratovníckych pomôcok potrebujúcim
 • odovzdavanie zdravotníckeho materiálu miestnej nemocnici
 • materiálna podpora detského domova pre deti do 3 rokov
 • finančná pomoc pri organizácii letného tábora a tábora pre miništrantov
 • spolupráca s miestnymi rehoľnými sestrami a podpora ich činnosti zameraná na pomoc ľuďom v ich okolí
 • finančná a materiálna spoluúčasť v prevádzke Domova pokojnej staroby
 • zakúpenie Mikulášskych balíčkov pre deti zo slabozabezpečených rodín a seniorov
 • jednorázová finančná podpora po požiaroch domov a pri iných ťažkých životných situáciach miestnych ľudí
 • jednorázová finančná pomoc poskytnutá na liečbu, pri nevyhnutnej operácii, rehabilitácii, zdravotnom vyšetrení či kúpe liekov
 • úhrada školských obedov deťom zo slabozabezpečných rodín
 • jednorázový finančný príspevok študentom zo slabozabezpečených rodín
Vďaka vašej ochote a neváhaniu podeliť sa je naša pomoc priama, rýchla a flexibilná. Iste popri tomu
sa vyskytujú aj ťažkosti, nakoľko spolupráca s ľuďmi zameraná na pomoc potrebujúcim je nielen o pomoci,
ale aj o zodpovednosti a tej sa mnohým z nás treba učiť dlho. Okrem toho sa stretávame aj s neprajnosťou,
čí nepochopením niektorých nezainteresovaných ľudí, no napriek tomu všetkému, čo sa nás pokúša
oslabiť či na chvíľu odradiť od sily pomáhať ďalej, preváži hlavná motivácia a tou je konkrétne odovzdaná
efektívna pomoc, či poskytnutá služba potrebujúcim.
Ďakujeme Vám, že sa aj naďalej podieľate na týchto činnostiach spolu s nami,
bez vás by nič zo spomínaných aktivít nebolo možné uskutočniť.
Želáme Vám dostatok zdravia, sily a túžby pokračovať pomáhať i naďalej.

Anna Janičková
koordinátorka projektov na Ukrajine
BF O. Chiry – Tjačiv
Zakarpatská oblasť, Ukrajina